Gübreleme ve Bitki Besleme Programları

Besi ve Pazar değeri olmayan bir bitkisel üretimle elde edilecek gelir, Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) gibi pahalı diğer girdilerin maliyetini karşılayamaz bile.

Bitki Besleme ve Korumada Önemli Dört Kural

Sağlıklı ve dengeli bir bitki besleme programında en önemli 4 kuralı vardır. 

Doğru gübre seçimi, doğru doz kullanımı, gübrenin doğru zamanda uygulanması, yapraktan mı, topraktan mı, damlamadan mı, doğru uygulama metodunun seçilmesidir.

Bu 4 şart bilinçli ve doğru yapıldığı zaman,  büyük oranda sağlıklı ve dengeli beslenmiş, verim ve kalitesi yüksek, besin ve pazar değeri olan bir bitki üretmiş olunur. 

Tabi ki Pazar değeri ve besin değeri olan bitkileri de kurda kuşa, börtü-böceğe yem etmemek lazımdır. Önce bakırlı, kükürtlü ön koruyucularla korunmalı, yetmediği yer ve zamanlarda da BKÜ kullanılmalıdır. Yine BKÜ kullanılırken de en az 4 şarta uyulma zorunluluğu vardır. 

Yani Doğru BKÜ seçimi, doğru doz BKÜ kullanımı, doğru zamanda BKÜ uygulanması, yapraktan mı, topraktan mı, damlamadan mı gibi doğru uygulama metodunun seçilmesi gibi.

Gübreler ve İlaçların Karışabilirlikleri

Bir seferde birden fazla ürün kullanılmasında, ürünler karışabilir olmalıdırlar. 

Gübreler, Bitki Gelişim Düzenleyiciler (BGD), pH Düzenleyiciler, Zirai ilaçlar birlikte kullanacakları zaman, preparatların karışa bilirliğine dikkat edilmesi lazımdır. Uygulanacak ürünlerin hepsi veya iki tanesi, bir kovada bir seferde değil, önerilen dozlarda, yine önerilen miktar su içerisinde tek-tek bir kovada çözülerek uygulama tankında, önerilen miktar su içerisinde, doğru seyreltik doza gelecek şekilde birleştirmeleri gerekmektedir. 

Gübreleme ve Korumada Dozun Önemi

Dozunu aşan her şey zehirdir.

Bitki besin maddelerini, makro ve mikro elementler içeren gübreleri ve Hormonları aşırı veya fazla dozda kullanmanın, bitkinin kalitesine, besi ve pazar değerine bir faydası olmaz. Vejetatif süresinde bitki bünyesinde dönüştürülemeyen kimyasallar ondan beslenen hayvan ve insana geçerek zarar verebilir. 

Özel bitki besleme ve gübreleme programları isteyen üreticiler, tecrübe, meslek vs. gibi kişisel verileri ve iletişim bilgileri yanında, aşağıda istenen bilgi ve belgeleri uzmanlarımıza iletmeleri gerekmektedir.

Gübreleme ve Besleme Programlarında İstenen Bilgiler

İistene bilgilerden ne kadarı verilirse o kadar ideal program hazırlanabilir.

Yer  Adres veya Ada-Parsel vs.
Bitkinin Türü  Domates, Buğday, Yonca, Elma, Fındık vs.
Bitki Üretim Şekli  Açık Tarla, Sera, Topraksız Tarım, Diğer
Toprak Türü  Kireçli, Alkali vs. Toprak Analiz Raporları
Su Özelliği
 Yeraltı Suyu, Kaynak Su, Akarsu vs.
Sulama Şekli
 Damla Sulama, Yağmurlama, Salma

Sulama, Diğer ve Su Analiz Rap.

Toplam Alan         : Kaç Dönüm veya Kaç Adet Ağaç ve M2

Ağaç dikim mesafeleri

Son Sezonda Verim : Ton/Dönüm veya Kg/Ağaç vs.

Son Sezonda kullanılan gübreler ve mevcut sorunlar:

Kullanılacak tohum, araç gereç, mekanik imkânlar, arazi şartları, sulama vs. gibi üreticiye mahsus imkanlar vardır. Bu sebeple aşağıdaki değişik imkânlara/şartlara göre özel reçeteler hazırlanır.

Bitki Besleme Programlarını Farklı Kılan Etmenler

Farklı etmenlere göre farklı programlar hazırlanır.

1-Kuru Tarım Üretimi

2-Sulu Tarım Üretim Çeşitleri.

2.1-Damla Sulama İle Gübreleme:

2.2-Yağmurlama İle Gübreleme:

2.3-Salma Sulama İle Gübreleme

2.4-Traktörle Yapraktan Gübreleme

2.5-Sırt Pompası- Pulverizatörle Gübreleme

2.6-El Pompası – Filit- Poma İle Gübreleme

3-Bitkisel Üretim Metoduna Göre

3.1-Açık Tarla,

3.2-Örtü Altı: Sera –Tünel

4-Tarım Orman Bakanlığının Yapmış Olduğu Gruplandırmaya Göre

4.1-Endüstri Bitkileri

4.2-Sebzeler

4.3-Meyveler - Taş Çekirdekliler

4.4-Baklagiller

4.5-Sert Kabuklular

4.6-Tahıl - Hububat 

4.7-Yumrulu bitkiler

4.8-Yem Bitkileri

 5-Bitkinin Büyüme Dönemi

5.1-Kök, Çelik, Tohum Dönemi

5.2-Dal – Fide Dönemi

5.3-Döl – Çiçek – Dönemi

.4-Bal-. Meyve Dönemi

6-Sertifikalı Üretim Prosesine Göre

6.1-Organik Sertifikalı Üretim

6.2-İyi Tarım Sertifikalı Üretim (Good Agricultural Practice- GAP).

6.3-Global-G.A.P Sertifikalı Üretim (Avrupa Bitkisel Üretim Standardı)

6.4-Konvansiyonel Tarım (Sertifikasız-Geleneksel Tarım) Üretim Metoduna göre.

Gübreleme Programlarının Hazırlanmasında Özel Notlar

Ayrıca her bahçeye, her seraya, her üreticiye, özel beslenme programları yazılmasına ihtiyaç vardır. Çünkü her bahçenin farklı toprak yapısı, farklı demografik yapısı, her bitkinin kendine has verim ve kalitesini etkileyen birçok parametreler vardır.  

Bu parametrelere göre de özel tarlalara için özel bahçelere, özel çiftliklere, özel üreticilere özel gübreleme ve bitki beslenme programları hazırlanmaktadır. Üreticilerin emeklerinin zayi olmaması için. Sağlıklı, verimli bir hasat için. 

Sağlıklı İnsan İçin Önce Sağlıklı Bitki.